âìâìéí áøæì éöå÷ îñúåááéí, CICSSB-4"/5"/6"/8", Heavy Duty âìâìéú âìâìéí, âìâìéú âìâìéí

Search
חם Saech & חיפושים קשורים

âìâìéí áøæì éöå÷ îñúåááéí

מוצר:
âìâìéí áøæì éöå÷ îñúåááéí

מספר דגם:
CICSSB-4"/5"/6"/8"למידע נוסף על המוצרים תיאור מפורט, תמחור ושירות, אנא שלח דואר אל לנו!

תיאור:
âìâì çåîø

: áøæì éöå÷

âåãì: 4 " x 50mm; 5 " x 50mm; 6 " x 50mm; 8 & quot; x 50mm ÷éáåìú

èåòï: 250kg-450kg ñåâ îñá

: ëãåø Bearing æåâé ñåâ

àåôöéåðìé: ñéáåá ôìééè, ÷ùéçåú ;

áùéîåù ðøçá ëîå âìâìéú îèìèìéï îãôéí, âìâìéú îñåò, âìâìéú îùàéåú äùéøåú, âìâìéú îãôé äàçñåï, âìâìéú äôéâåí, âìâìéú ãåëï øâì

מוצרים נוספים