âìâì âìâìéú øôåàé úàåí âìâìéí, TWTB-3"/4"/5", øôåàééí âìâìéú âìâìéí, äúòùééä âìâìéú âìâìéí

Search
חם Saech & חיפושים קשורים

âìâì âìâìéú øôåàé úàåí âìâìéí

מוצר:
âìâì âìâìéú øôåàé úàåí âìâìéí

מספר דגם:
TWTB-3"/4"/5"למידע נוסף על המוצרים תיאור מפורט, תמחור ושירות, אנא שלח דואר אל לנו!

תיאור:
çåîø

âìâìéí: TPR,
âåãì äøùåú äôìñèéðéú: 3 x 56mm "; 4 x 56mm "; 5 " x /> ÷éáåìú èòéðú
ñåâ îñá: Delrin Bearing
ñåâ àåôöéåðìé: ñéáåá ôìééè, ñéáåá àùëåì, âæò îñúåáá

מוצרים נוספים