âìâìéú äàìåð÷ä áéú äçåìéí, LN51TB-3"/4"/5", øôåàééí âìâìéú âìâìéí, äúòùééä âìâìéú âìâìéí

Search
חם Saech & חיפושים קשורים

âìâìéú äàìåð÷ä áéú äçåìéí

מוצר:
âìâìéú äàìåð÷ä áéú äçåìéí

מספר דגם:
LN51TB-3"/4"/5"למידע נוסף על המוצרים תיאור מפורט, תמחור ושירות, אנא שלח דואר אל לנו!

תיאור:
çåîø

âìâìéí: TPR, âåãì

äøùåú äôìñèéðéú: 3 " x 32mm; 4 " x 32mm; 5 " x 32mm ÷éáåìú èòéðú

: 80 ÷"â òã 100 ÷"â ñåâ îñá

: Bearing ëãåø àçã ñåâ

àåôöéåðìé: ñéáåá ôìééè, ñéáåá àùëåì, ñéáåá âæò, çåø áåøâ áùéîåù ðøçá ëîå âìâìéú áéú äçåìéí äîéèä, âìâìéú òâìä øôåàéú, ÷ñèø àìåð÷ä, ÷ñèø îéèú äáøéàåú

מוצרים נוספים