âìâìéí îéèú áéú çåìéí, P91TPB-3"/4"/5", øôåàééí âìâìéú âìâìéí, äúòùééä âìâìéú âìâìéí

Search
חם Saech & חיפושים קשורים

âìâìéí îéèú áéú çåìéí

מוצר:
âìâìéí îéèú áéú çåìéí

מספר דגם:
P91TPB-3"/4"/5"למידע נוסף על המוצרים תיאור מפורט, תמחור ושירות, אנא שלח דואר אל לנו!

תיאור:
ùí

: âìâìéú îéèú áéú äçåìéí çåîø

âìâìéí: ôå, âåãì

PVC: 3 " x 24mm; 4 " x 32mm; 5 & quot ; X 32mm ÷éáåìú èåòï: âæò îùåøùø âæò îùåøùø, òí: 80 ÷"â òã 100 ÷"â ñåâ îñá

: Bearing Precision ñåâ

Dual-áìí ôìñèé÷, âæò æåøä ëôåì áìí îúëú áùéîåù ðøçá ëîå âìâìéú äøôåàéú òâìä, îéèú áéú çåìéí âìâìé òâìú caster.Medical, âìâìéí àìåð÷ä áéú çåìéí

מוצרים נוספים