äìí ÷ìéè âìâìéú, Shock-Absorbing Caster, áåìí æòæåòéí âìâìéú âìâìéí, âìâìéú âìâìéí

Search
חם Saech & חיפושים קשורים

äìí ÷ìéè âìâìéú

מוצר:
äìí ÷ìéè âìâìéú

מספר דגם:
Shock-Absorbing Casterלמידע נוסף על המוצרים תיאור מפורט, תמחור ושירות, אנא שלח דואר אל לנו!

תיאור:
âìâì çåîø

: TPE,
âåãì TPU: 6 " x 50mm; 8 " x 50mm
÷éáåìú èòéðä: 300kg
.; ñåâ îñá: îéñá ëãåøéí äëôåì
ñåâ àåôöéåðìé: îèøä ÷ùéçä, ñéáåá ôìééè

: äùúîù á÷öú öéåã îéåçã ùöøéê äúðâãåú shorking

מוצרים נוספים